Paroles Yana De Fohi - Alpha Blondy - Musique - Ados.fr
Paroles de chansons
Yana De Fohi
Alpha Blondy
yana yana
yana yana
yana yaaana yana yana
yana yana yana yanaa fi 7abibi amout anaa
amout aanaa bi 7abibi
amout anaa bi lahibi wa 3azabi li 7abibi
wi 7abibii ma dari bi
w 3ala chano amout anaa
yana yana ya ta3ibni yana yana ya sayibni
li l3azab yshar 3alaya wi sahar ytsala biya
law sa7i7 moch darii biyaa
lih bititlafit 3alaya
wlama bit2ablak 3inaya
lih bitihrab min 3inaya
refrain:
law ti chara2e aw ti gharabb
mahma tib3id rah ti2arab
rah tigarab nari biyaa
ya gamil tis3ab 3alayaa
nar ti khali talgi tighlii
rah tisara2e minha 2ablii
wili 7aynagig 3inaya
ya gamil tis3ab 3alaya
refrain:
inta khayif min romochi
yigra7ok mabyigra7ochii
dol 7abaybak ya 7abibi
wala khayif 7obi yakhdak
ba7ri tighra2e fih li wa7dak
laa dana ma3ak ya 7abibiii
..............
wala 2olak tab wi 7obak
...
wala 2olak tab wi 7obak ghasba 3anak
rah ti7ib
zanbak iih zanbak ba7ibak
howa ba3di l 7obi zanb
refrain:
3ala chano amout anaaa

Vos commentaires sur Yana De Fohi